header image

Mateřská škola

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 10. až 13. 5. 2021 přidělena registrační čísla

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

V pátek 28. 5. jsme se šli s Mařenkama podívat ke Švecům na hospodářství. Počasí nám přálo, nespadla ani kapka a my si mohli prohlédnout krávy, telata, bachyni se selaty. Nejvíce se nám líbil páv a pejsek Asta, který pro nás s Madlenkou nachystal atrakci „psí povoz“. FOTO

Námořníci se dostavili na ukončení distanční výuky do své školky. FOTO

V měsíci dubnu jsme měli povídaní o květinách a aranžování květin s Marcelkou -kytičkou 🙂 FOTO

Také k nám přiletěli čarodějové a čarodějnice. FOTO

Konečně jsme se dočkali a našli poklad piráta Hlavňavouse. (dokončení distanční výuky) FOTO

Od 26. 4. 2021 se otevírá MŠ i pro naše mladší děti. Děti MŠ nebudou již testovány.

Srdečně Vás zveme k zápisu k předškonímu vzdělávání, který se koná dne

10. 5. až 13. 5. 2021.

nezapomeňte na kopii rodného listu a OP, které můžete na rozdíl od žádosti poslat i prostým emailem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat  bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vzhledem k současné situaci dojde opět ke změně organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se v naší škole 

uskuteční zápis ve dnech 10. 5. až 13. 5. 2021.

Vzhledem k  uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců .

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a další požadované

dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy (wp.skolahlavnovice.info).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním podáním – vyplněnou „ Žádost o přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání“ a další požadované dokumenty přineste osobně do školy, ve dnech 11.5. a 12.5 od 15h do 17h

2. nebo je v obálce s nápisem „Zápis do MŠ “ vhoďte do poštovní schránky.

3. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42       Kolinec.

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem( nelze poslat jen prostý e-mail) (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

5. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

Žádost o přijetí vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro komunikaci a příp. sdělení registračního čísla).

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy wp.skolahlavnovice.info.

Pokud nemáte možnost si vytisknout a vyplnit níže uvedené dokumenty, budou k dispozici v době  osobního podání zápisu (vstupní  chodba budovy ZŠ), kam se bude moci vstupovat jednotlivě.

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do MŠ

ms_ev-list

Od 12. dubna 2021 se vrací do naší školy všichni žáci 1. – 3. ročníku ZŠ a také naši předškoláci z Mařenky. Děti budou testovány ve škole.

Školní autobus pojede pouze se známou změnou, že „trojka“ odjíždí o cca půl hodiny dříve.

Mgr. Milan Matouš

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Hlavňovice

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.

Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým opatřeními v ČR je potřebné organizaci zápisu

přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální

možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Na základě vydaných informací a doporučení

ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro

školní rok 2020/2021 ze dne 5. 03. 2021 se v naší škole zápis uskuteční

ve dnech od 6. dubna 2021 do 9. dubna 2021.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ , zápisový lístek a popřípadě další požadované dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy

wp.skolahlavnovice.info.

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním dodáním – vyplněné:

a. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b. zápisový lístek

a popřípadě další vyplněné požadované dokumenty přinesete do školy nebo vhoďte do poštovní schránky na budově obecního úřadu

2. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 342 01 Sušice.

3. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail

a. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

Žádost o odklad školní docházky – postupuje se stejně jako u žádosti o přijetí.

Nutno však navíc přiložit :

1/Žádost o odklad povinné školní docházky (včetně žádosti o přijetí k základnímu vzděl.)

2/Doporučující vyjádření státního školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra (vašeho dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Vzhledem k tomu, že tato pracoviště PPP mají momentálně mírnou časovou prodlevu,

prodlužujeme dobu pro odevzdání podkladů pro odklad školní docházky. Žádost o odklad

vyplněnou zákonnými zástupci odevzdejte do 9. dubna, vyjádření PPP a pediatra odevzdáte

hned, jak to bude možné.

Kritéria přijetí:

Základní škola má dostatečnou  celkovou kapacitu  žáků, takže by

všichni zájemci o přijetí měli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, budou žáci přijímáni

podle následujících kritérií:

1. Spádovost – přednostně jsou přijímáni žáci, kteří spádově patří do ZŠ Hlavňovice.

Rozhodnutí o přijetí:

Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2,

Zákona č. 561 v platném znění, po zpracování „Žádostí“ na webových stránkách školy a na

veřejně přístupném místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy).

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do 1.ročníku ZŠ

Zápisový lístek

Žádost o odklad

Od 1. 3. 2021 jsou na základě usnesení vlády uzavřeny  všechny základní a mateřské školy. 

U škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Distanční výuka tedy probíhá nejen ve 3. ročníku, jako doposud,

ale i v 1. a 2. ročníku a také v MŠ u dětí předškolního věku.

Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT.

Předškoláků tvoření se sněhem. FOTO