header image
 

Vnitřní řád školy 09/21

Vnitřní řád Základní školy Hlavňovice

1. Žák se ve škole slušně chová, dbá pokynů pedagogických pracovníků, podle svých schopností se svědomitě připravuje na vyučování a dodržuje řád školy.

2. Žák chodí do školy pravidelně, včas podle rozvrhu, účastní se činností organizovaných školou.

Nejpozději do 7.50 hod musí být všichni žáci  ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.

Účast na vyučování a docházka do zájmových útvarů je pro zařazené žáky povinná.

3. Žák je ve škole vhodně a čistě oblečen a upraven.

4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání společný majetek před poškozením, nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

5. Před skončením vyučování a provozu ŠD nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy. Pokud potřebuje žák opustit školu v době vyučování, provozu ŠD, např. z důvodu návštěvy lékaře, nevolnosti apod., uvolní vyučující žáka pouze tehdy, přijde-li pro něj jeho zákonný zástupce nebo pokud o to písemně požádá.

6. Žák chrání své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou ve škole zakázány činnosti, které škodí zdraví. V souladu s Pokynem MŠMT bude postihováno jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašit jiného žáka či skupinu žáků. Pro potrestání lze užít napomenutí a důtku třídního učitele, důtku ředitele, snížení známky z chování.

7. Provoz MŠ  v 6.30 – 16:00 hodin (MŠ), provoz ŠD  od   6:45 h. – 7:45 a od 12:00 – 15:30 h.

8. Vyučovací hodiny a přestávky jsou rozvrženy podle organizačních předpisů.

1. hodina 8.00 – 8.45 h

2. hodina 8.55 – 9.40 h

3. hodina 10.00 – 10.45 h

4. hodina 10.55 – 11.40 h

5. hodina 11.50 – 12.35 h

Přestávky: větrání tříd, procházení.

žáci zbytečně neopouštějí třídy.

9. Po skončení vyučování odvedou vyučující žáky na oběd.

10. Odchod do tělocvičny, do školní jídelny, na školní pozemek se provádí za dozoru vyučujícího.

11. Každou škodu, která bude svévolně způsobena, hradí viník, případně skupina žáků nebo třída.

12. Práva žáků jsou upravena Úmluvou o právech dítěte

Dodatek ke školnímu řádu – Úmluva o právech dítěte

V souladu s Úmluvou o právech dítěte má každé dítě právo:

* na život

* na ochranu zdraví

* na takovou životní úroveň, která umožňuje rozvíjet se tělesně, duševně, morálně a sociálně

* na vzdělání

* vyslovovat své názory a to ve všech záležitostech, které se ho týkají

* na svobodu projevu, má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat myšlenky a informace bez ohledu na hranice

* na soukromí

* na ochranu před týráním a zanedbáváním.

ředitel školy

Leave a Reply

Allowed XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>