header image

 

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 6. 4. až  9. 4. 2021 přidělena registrační čísla

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-2-1024x768.png.

Ve čtvrtek jsme si připomněli každá třída Den Země (který připadá na 22.4.). Ve třídách jsme si poslechli písničku Chválím Tě Země má (Z.Svěrák, J. Uhlíř). Poté jsme vyrazili každá třída jiným směrem sbírat odpadky. 1. třída směr hřiště a okolí, 2.třída směr Zámyšl a 3. třída směr Častonice. Děti se pustily do sbírání s velkým odhodláním. Bohužel i letos nezůstaly pytle prázdné. FOTO

Konečně jsme se dočkali a našli poklad piráta Hlavňavouse. (dokončení distanční výuky) FOTO

Od 26. 4. 2021 se otevírá MŠ i pro naše mladší děti. Děti MŠ nebudou již testovány.

Srdečně Vás zveme k zápisu k předškonímu vzdělávání, který se koná dne

10. 5. až 13. 5. 2021.

nezapomeňte na kopii rodného listu a OP, které můžete na rozdíl od žádosti poslat i prostým emailem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat  bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vzhledem k současné situaci dojde opět ke změně organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se v naší škole 

uskuteční zápis ve dnech 10. 5. až 13. 5. 2021.

Vzhledem k  uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců .

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a další požadované

dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy (wp.skolahlavnovice.info).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním podáním – vyplněnou „ Žádost o přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání“ a další požadované dokumenty přineste osobně do školy, ve dnech 11.5. a 12.5 od 15h do 17h

2. nebo je v obálce s nápisem „Zápis do MŠ “ vhoďte do poštovní schránky.

3. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42       Kolinec.

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem( nelze poslat jen prostý e-mail) (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

5. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

Žádost o přijetí vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro komunikaci a příp. sdělení registračního čísla).

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy wp.skolahlavnovice.info.

Pokud nemáte možnost si vytisknout a vyplnit níže uvedené dokumenty, budou k dispozici v době  osobního podání zápisu (vstupní  chodba budovy ZŠ), kam se bude moci vstupovat jednotlivě.

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do MŠ

ms_ev-list

Od 12. dubna 2021 se vrací do naší školy všichni žáci 1. – 3. ročníku ZŠ a také naši předškoláci z Mařenky. Děti budou testovány ve škole.

Školní autobus pojede pouze se známou změnou, že „trojka“ odjíždí o cca půl hodiny dříve.

Mgr. Milan Matouš

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Hlavňovice

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.

Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým opatřeními v ČR je potřebné organizaci zápisu

přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální

možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Na základě vydaných informací a doporučení

ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro

školní rok 2020/2021 ze dne 5. 03. 2021 se v naší škole zápis uskuteční

ve dnech od 6. dubna 2021 do 9. dubna 2021.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ , zápisový lístek a popřípadě další požadované dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy

wp.skolahlavnovice.info.

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním dodáním – vyplněné:

a. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b. zápisový lístek

a popřípadě další vyplněné požadované dokumenty přinesete do školy nebo vhoďte do poštovní schránky na budově obecního úřadu

2. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 342 01 Sušice.

3. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail

a. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

Žádost o odklad školní docházky – postupuje se stejně jako u žádosti o přijetí.

Nutno však navíc přiložit :

1/Žádost o odklad povinné školní docházky (včetně žádosti o přijetí k základnímu vzděl.)

2/Doporučující vyjádření státního školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra (vašeho dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Vzhledem k tomu, že tato pracoviště PPP mají momentálně mírnou časovou prodlevu,

prodlužujeme dobu pro odevzdání podkladů pro odklad školní docházky. Žádost o odklad

vyplněnou zákonnými zástupci odevzdejte do 9. dubna, vyjádření PPP a pediatra odevzdáte

hned, jak to bude možné.

Kritéria přijetí:

Základní škola má dostatečnou  celkovou kapacitu  žáků, takže by

všichni zájemci o přijetí měli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, budou žáci přijímáni

podle následujících kritérií:

1. Spádovost – přednostně jsou přijímáni žáci, kteří spádově patří do ZŠ Hlavňovice.

Rozhodnutí o přijetí:

Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2,

Zákona č. 561 v platném znění, po zpracování „Žádostí“ na webových stránkách školy a na

veřejně přístupném místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy).

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do 1.ročníku ZŠ

Zápisový lístek

Žádost o odklad

Od 1. 3. 2021 jsou na základě usnesení vlády uzavřeny  všechny základní a mateřské školy. 

U škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Distanční výuka tedy probíhá nejen ve 3. ročníku, jako doposud,

ale i v 1. a 2. ročníku a také v MŠ u dětí předškolního věku.

Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT.

Aneb jak si děti ze školní družiny (první i druhý ročník) užívaly sněhu… 🙂 FOTO

Začátkem ledna jsme ve ŠD oslavili svátek Tří králů. Děti se v rámci toho seznámily nejprve s dary králů, vč. domácího kadidla. Dále si vyrobily tradiční fanfrnoch pomocí obyčejných kelímků s provázkem. Též si připomněly dávné (dnes již zapomenuté) zvyky konané v tento den – věštění z plamene svíčky. V neposlední řadě prošly samotnou cestou Kašpara, Melichara a Baltazara (pouští, lesem a mořem – hra na rozvoj smyslů). Završením všeho pak bylo kolektivní tematické dekorování školních prostor. 🙂 FOTO